Rolf Sandberg – aktiivinen monen asian puuhamies

Rolf Sandberg, Jan Wikström ja Stefan Lomberg

Rolf Sandberg toimi liiton puheenjohtajana vuosina 2004-2008. Työuransa hän teki linjaliikennevarustamo Team Linesilla. Rolf Sandberg on ottanut usein kantaa alan ajankohtaisiin asioihin mediassa koskien mm. satama-alan lakkoherkkyyttä, väylämaksuja ja rikkidirektiiviä. Nykyisin hän on liiton kunniajäsen. Sandberg on aktiivisesti myötävaikuttanut myös liiton 100-vuotishistoriikin syntyyn. Tässä hänen tervehdyksensä satavuotiaalle.

”Suomen ulkomaankaupan edellytys on kautta aikojen ollut merenkulku, koska noin 80 prosenttia ulkomaankaupan kuljetuksista tapahtuu meriteitse. Toinen kaupankäynnin edellytys on ollut, että myös talvella vaikeissa jääolosuhteissa satamiin johtavat väylät on pidetty avoinna jäänmurron avulla.

Liiton toiminnan aikana rahtialukset ovat kehittyneet 1900-luvun höyrylaivoista nykyaikaisiksi dieselaluksiksi. Vuonna 1960 ro-ro-alukset tulivat mukaan liikenteeseen ja samaan aikaan myös konttiliikenne alkoi yleistyä. 1990-luvulle tultaessa vaatimukset nopeammista rahtitoimituksista kasvoivat, joten alukset rakennettiin nopeammiksi ja linjaliikenteeseen tuli yhä suurempia aluksia. Aluksen hyvä jääluokka oli perusedellytys ympärivuotiselle liikenteelle.

Vuonna 1920 perustetulle Suomen Laivameklariliitolle tuli tehtäväksi edistää laivameklareiden etua, mm. tehdä yhteinen selvitystariffi. Vuosien kuluessa liittoa on tarvittu monissa päämiehen ja varustamoiden etuja koskevissa kysymyksissä. Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin, voimaan tuli uusia määräyksiä kuten kilpailulaki, joka kielsi vuoteen 1990 voimassa olleen yhteisen selvitystariffin. Viranomaisten ja EU:n tiedontarve aluksista ja lastista on vain koko ajan kasvanut. Suomen Laivameklariliitolla on ollut tärkeä rooli mm. sen varmistamisessa, että vastuukysymykset ja tiedonkulku ovat varustamojen ja agenttien tarpeita vastaavia.

Laivateknologian, tiedon ja digitalisaation nopea kehitys meriliikenteessä vaatii tiivistä yhteydenpitoa jäseniin ja sidosryhmiin. Yhdistyksellä tulee jatkossakin olla tärkeä rooli, yhdessa kumppaneiden ja viranomaisten kanssa, kun kehitetään merikuljetusten tiedonvaihtoa sekä ympäristöystävällisyyttä haluttuun suuntaan.

Toivotan menestystä Suomen Laivameklariliitolle sen tärkeissä pyrkimyksissä suojella agenttien ja varustamojen etuja.”

Rolf Sandberg, Suomen Laivameklariliiton kunniajäsen