Yhdessä Tullin kanssa

Tullivene Helsingin eteläsatamassa 1970-luvulla

Tullin rooli merikuljetusten valvonnassa on aina ollut hyvin vahva. Tullin varastot ja pakkahuoneet olivat 1970-luvulle saakka välttämätön välivaihe tavaran kuljetuksissa. Kun siirryttiin ilmoitusmenettelyyn, Tullista tuli vähitellen pikemminkin ulkomaankaupan edistäjä kuin sen pysäyttäjä.

Yhteistyötä ja tiedonkulkua Tullin ja meklareiden välillä edisti 1980-luvulla tietotekniikka. Tuontitullaukset pystyttiin tekemään konekielisesti ja muukin yhteydenpito helpottui. EDI-tullaus ja ITU-järjestelmä tulivat käyttöön 1990-luvulla.

Suomen liittyminen EU:n jäseneksi vuoden 1995 alusta lukien oli suuri muutos. Iso määrä tullauksia tuli tarpeettomaksi yhdessä yössä ja meklarit joutuivat pohtimaan omaa rooliaan. EU:n tullilainsäädännön opettelu ei sekään ollut helppoa. Aluksi puuttui paljon ohjeistuksia ja liiton yhteydenpito tulliviranomaisten kanssa oli tiivistä. Ulkomaankauppa kuitenkin kasvoi ja toi lisää töitä alalle.

Salakuljetusta vastaan

Vuosi 1995 toi mukanaan muitakin muutoksia. Huumausaineiden salakuljetuksen estämisestä tehtiin yhteistyösopimus liiton ja tullin välillä. Samana vuonna EU ilmoitti, että kansallisia tullitariffeja ei myönnetä. Voimaan tuli myös uusia ilmoitusmenettelyjä koskeva alusliikennepalvelulain muutos eli alusten tuli ilmoittautua VTS:lle (Vessel Traffic Service) Suomeen saapuessaan. Asiaa valmisteltiin aktiivisesti yhteistyössä Tullin kanssa, jotta muutos olisi meklareille mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä.

Uuden menettelyn mukaan yli 24-metriä pitkien alusten on ilmoittauduttava alusliikennepalveluun Suomen aluevesille tullessaan. Saapumisilmoitus Tulliin annetaan 24 tuntia ennen saapumista tai viimeistään silloin, kun alus lähtee kohti Suomea. Ilmoituksessa annetaan laajasti viranomaisen vaatimia tietoja. Tietojen antamisessa agentit ovat avainhenkilöitä edelleenkin.

Ilmoitamme verkossa

Tullin toiminta on ollut muutoksessa koko EU-jäsenyyden ajan. Ilmoitusten ja tullauspalvelujen sähköistäminen alkoi toden teolla 2000-luvulla. Kaiken tulliasiointiin liittyvän tiedonvaihdon tulee olla täysin sähköistä vuoden 2020 lopussa.

Yhteistyö alkoi uuden tullikoodeksin (Union Customs Code, UCC) sisällön määrittelystä. UCC tuli voimaan 2010-luvulla ja on jatkunut näihin päiviin mm. uuden tullausjärjestelmän (UTU) rakentamisena. Käytännössä palvelujen siirtäminen verkkoon on tarkoittanut tullivirkailijoiden ja tullin toimipisteiden katoamista satamista. Agenteille on siirtynyt runsaasti aikaisemmin viranomaisten vastuulla ollutta tiedonsiirtoa aluksen lastista, matkustajista ja miehistöstä.

Meke auttaa

Tullin Meriliikennekeskus (MEKE) on keskeisessä roolissa sekä keräämässä tietoa että tarkkailemassa tiedon oikeellisuutta – ja liiton jäsenten näkökulmasta myös sen antamisen aikataulua. Myöhästymisistä annetut sakot hiertävät mieltä monessa jäsenyrityksessä.

Tulli tarjoaa myös koulutusta. Tullialan tutkintoa tai sen osia voivat suorittaa Tullin henkilöstön lisäksi yritysten tullaus- ja huolintatehtävissä tai alusselvitystehtävissä toimivat henkilöt. Jäsenyrityksistä onkin löytynyt kiitettävästi mukaan osallistujia.

Yhteistyötä Tullin kanssa tulee edelleen kehittää. Monet viestinnälliset haasteet, sanktiot tai väärinymmärrykset ovat ehkäistävissä ennakolta, jos teemme asioita yhdessä.

Lisää Tullin historiasta voi lukea Tullin omilta sivuilta